Algemene Gebruiksvoorwaarden van Evaneos

Wij raden u aan om deze algemene gebruiksvoorwaarden, die nageleefd dienen te worden, aandachtig door te lezen voordat u gebruikmaakt van de door Evaneos ontwikkelde websites en/of mobiele applicaties.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn ontwikkeld voor Gebruikers van de door Evaneos SA - gevestigd te 27 rue de Mogador, 75009 Parijs, Frankrijk - gepubliceerde en ontwikkelde Website en Mobiele Applicaties.

Door gebruik te maken van de Website en Mobiele Applicatie stemt u ermee in om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dient u derhalve geen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Website of Mobiele Applicaties. Evaneos behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Website en Mobiele Applicaties te allen tijde aan te passen. Derhalve raden we u aan om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die op elk moment gewijzigd kunnen worden, periodiek door te nemen.

1. Definities

“Evaneos” of “Wij” betekent Evaneos SA, een vennootschap met een aandelenkapitaal van €73.450,94 met haar hoofdkantoor te 27 rue de Mogador, 75009 Parijs, Frankrijk – ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Parijs onder SIRET-nr. 513 191 122 - beheerder en ontwikkelaar van de Evaneos Websites en Mobiele Applicaties.

“Website” betekent een set van webpagina's en aanverwante middelen, toegankelijk via www.evaneos.nl, gecreëerd door Evaneos.

“Mobiele Applicaties" betekent de uitvoerbare programma’s die gedownload kunnen worden op mobiele apparaten en die functionaliteiten en Content bieden waartoe de Gebruiker toegang heeft en die door Evaneos ontwikkeld zijn.

“Diensten” betekent alle producten, diensten, functies en applicaties op de Website en op de Mobiele Applicaties, beschikbaar gesteld door Evaneos.

“U” betekent de Gebruiker van de Website en Mobiele Applicaties.

“Gebruiker” betekent een persoon die de Website of Mobiele Applicaties gebruikt.

“Lokaal Reisbureau” betekent een lokale en onafhankelijke reisagent die gevestigd is in een land van bestemming en die tegen betaling reisdiensten ter beschikking stelt.

“Account” betekent de door het Lid aangemaakte persoonlijke Account ten tijde van registratie op de Websites en Mobiele Applicaties van Evaneos.

“Lid” betekent een volwassene die een account heeft nadat zijn of haar aanvraag tot deelname naar behoren ingevuld en goedgekeurd is. Het Lid is een geïdentificeerde Gebruiker van de Websites en Mobiele Applicaties van Evaneos.

 “Content” betekent alle Content van Evaneos of Ledencontent waaronder teksten, afbeeldingen, foto’s, muziek, audio, video, gegevens of andere elementen.

“Ledencontent” betekent alle door een Lid op de Website en Mobiele Applicaties gepubliceerde, verzonden of gedeelde Content, met name de Content die toegankelijk is via het onderdeel “Mijn Account”, waaronder de bijzonderheden van aanvragen en reisvoorstellen van Leden en andere Ledencontent.

2. Omschrijving van de Producten en Diensten van Evaneos

Evaneos is een online platform dat reizigers in contact brengt met Lokale Reisbureaus met als doel om op maat gemaakte reisdiensten te ontwikkelen en te leveren. Door middel van de Website en Mobiele Applicatie biedt Evaneos de volgende Producten en Diensten aan Gebruikers:

·         Algemene tips, advies en praktische reisinformatie

·         Contact leggen met Lokale Reisbureaus die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en leveren van op maat gemaakte reisdiensten

·         Systeem van doorgifte van persoonlijke contactgegevens en andere informatie aan geselecteerde contactpersonen en partners

·         Systeem van beveiligde betaling aan Lokale Reisbureaus

·         Informatie over de verkoop van een reisverzekering na aankoop van reisdiensten

·         Het online tonen en delen van reisdossiers en foto's

·         Het aanmaken en delen van beoordelingen, feedback en advies

3. Toegang tot de Website, Mobiele Applicaties en Diensten

a. Configuratie van toegang

Evaneos biedt haar Diensten online aan vanaf haar Websites en Mobiele Applicaties. Een internetverbinding is vereist voor toegang tot de Website en Mobiele Applicaties. Voor toegang tot bepaalde functionaliteiten van de Website en Mobiele Applicaties dient u zich te registreren als Lid en een Account aan te maken. De volledige Diensten worden onmiddellijk beschikbaar na registratie op de Website of in de Mobiele Applicaties.

b. Toegang en technische werking van de Website en Mobiele Applicatie

Wij streven ernaar dat de Website en Mobiele Applicaties 24 uur per dag en 7 dagen per week volledig functioneren. Wij kunnen echter niet garanderen dat de Website en Mobiele Applicaties constant of vrij van fouten functioneren.

Evaneos is niet aansprakelijk voor niet-beschikbaarheid, onderbreking of niet-functioneren van de Website, Mobiele Applicaties of Diensten om redenen die buiten haar macht liggen of indien Evaneos ervoor kiest om onderhoudswerkzaamheden of upgradewerkzaamheden uit te voeren aan de Diensten.

Wij garanderen niet dat de Website, Mobiele Applicaties of Diensten veilig zijn of vrij van fouten of virussen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform te configureren om toegang te verkrijgen tot de Website, Mobiele Applicatie of Diensten en wij raden u aan om uw eigen antivirussoftware te gebruiken. U aanvaardt het feit dat Evaneos en haar leveranciers in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor materiële schade en/of vermogensschade en/of directe of indirecte schade en gevolgen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website www.evaneos.nl.

c. Weigering, opschorting en onderbreking van de toegang

Het staat Evaneos te allen tijde vrij om toegang tot de Websites en Mobiele Applicaties of de Diensten geheel of gedeeltelijk te weigeren, te onderbreken of op te schorten, met name vanwege operationele redenen of onderhoudsredenen, en het staat Evaneos vrij om de Website aan te passen, op te schorten of offline te halen en de publicatie daarvan op het internet te beëindigen.

d. Gratis toegang tot bepaalde diensten

Evaneos maakt algemene informatiediensten vrij toegankelijk voor Gebruikers. Dit betekent diensten die gratis beschikbaar zijn zonder de verplichting zich te identificeren of een Account aan te maken.

4. Gebruik van de Website en Mobiele Applicaties van Evaneos

U kunt de Content van Evaneos uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik bekijken, downloaden en afdrukken.

Overig gebruik dient vooraf schriftelijk goedgekeurd te worden door Evaneos.

Tenzij een dergelijke uitdrukkelijke goedkeuring verleend is, is het ten strengste verboden om de Content van Evaneos geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, door te geven, opnieuw te distribueren of opnieuw uit te geven.

Voorts en in alle omstandigheden is het verboden om de Content van Evaneos te wijzigen of om aanduidingen van auteursrecht, handelsmerken of eigendomstitels met betrekking tot de Content van Evaneos te wijzigen of te verwijderen.

U dient de Website, Mobiele Applicaties en Diensten te gebruiken conform toepasselijk recht.

U verbindt zich uitdrukkelijk ertoe Evaneos schadeloos te zullen stellen indien zij aansprakelijk wordt gesteld met betrekking tot eventuele derden in verband met een gebruik dat niet voldoet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de Websites en Mobiele Applicaties van Evaneos.

Gebruik van de Website en Mobiele Applicaties is niet toegestaan voor personen onder de 13.

Conform deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn de Website en Mobiele Applicaties gratis beschikbaar voor Gebruikers (met uitzondering van verbindingskosten). Zie artikel 9 voor de details over de vergoeding die wij ontvangen indien u gebruikmaakt van de Diensten om een reis te boeken bij een Lokaal Reisbureau.

Het gebruik van de Websites en Mobiele Applicaties van Evaneos kan, los van Evaneos, het gebruik betekenen van websites van derden zonder eigen algemene gebruiksvoorwaarden. In dergelijke gevallen distantieert Evaneos zich volledig van de aldus bezochte websites van derden.

5. Gebruik van community tools

Bepaalde onderdelen van de Website en Mobiele Applicaties zijn gratis toegankelijk zonder dat hiervoor registratie vereist is. Bepaalde functionaliteiten zijn echter uitsluitend beschikbaar voor Leden. De Website en Mobiele Applicaties stellen Leden in staat om foto's, verhalen, ervaringen, meningen en reisblogs aan te leveren en te delen. Leden kunnen dus naar eigen goeddunken Ledencontent aanleveren voor verdere verspreiding.

Indien u Lid bent, verleent u Evaneos een niet-exclusieve, overdraagbare, eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie om Ledencontent in welk formaat dan ook te kopiëren, gebruiken, herproduceren, distribueren, tonen, publiceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan op te stellen en/of deze te wijzigen, waaronder begrepen voor onze diensten en producten voor welke doeleinden dan ook, waaronder begrepen in verband met de promotie van onze diensten en producten. Ledencontent kan vrijelijk bekeken, gebruikt, overgedragen, gedeeld, gekopieerd, vertaald en gepubliceerd worden, zonder de toestemming van het Lid dat dergelijke Ledencontent aanlevert, op welk medium dan ook, ongeacht de aard of het einddoel daarvan (commercieel, promotioneel of anderszins) en zonder enige territoriale beperking.

Als gevolg van het aan Evaneos verleende recht op verspreiding van Ledencontent wordt die Ledencontent geacht vrij te zijn van eigendomsrechten. Derhalve dienen Leden geen Ledencontent naar de Website of Mobiele Applicaties te uploaden die content bevat die eigendom is van derden, behalve in gevallen waarin het Lid alle benodigde toestemmingen van de desbetreffende derde verkregen heeft om dit te doen.

Bij een overtreding van het bepaalde in het bovenstaande artikel verbindt u zich ertoe Evaneos te vrijwaren tegen een eventuele vordering met betrekking tot een schending van rechten en om Evaneos indien nodig schadeloos te stellen.

Leden uploaden uitsluitend Ledencontent die gepast is en die op geen enkele manier aanstootgevend, lasterlijk of onwettig is.

Aangezien Evaneos niet alle Content die door Leden wordt aangeleverd voorafgaand aan de verspreiding daarvan kan controleren, behoudt Evaneos zich het recht voor om te allen tijde, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, alle Ledencontent in te trekken die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

6. Aanvraag van een reisvoorstel

Het indienen van een aanvraag voor een reisvoorstel oftewel offerte bij een Lokaal Reisbureau is gratis. Het is eenvoudig om de status van Lid van de Website te verkrijgen en te profiteren van alle door Evaneos geboden Diensten: vul het online formulier in, lees het door en geef aan dat u de Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

U dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen voordat u Lid kunt worden en een aanvraag voor een reisvoorstel kunt indienen:

·         U dient een consument te zijn en niet te handelen namens een derde;

·         U dient ten minste 18 jaar oud te zijn; een minderjarige dient toestemming te hebben van zijn of haar wettige vertegenwoordiger;

·         U dient zich te houden aan het toepasselijke recht;

·         Alle gegevens die u verstrekt, dienen juist, controleerbaar, volledig en actueel te zijn;

·         U dient een persoonlijk e-mailadres te gebruiken;

·         Uw verbinding met de Account (verbindingstijden, land, internetprovider, proxyverbod) dient overeen te komen met het normale gebruik van een Gebruikersaccount;

·         Uw gekozen inloggegevens en wachtwoord dienen te voldoen aan de regels van de Website en Mobiele Applicaties en dienen: geen verwijzing te bevatten naar een politieke oriëntatie, etniciteit, gemeenschap of religie; vulgariteit en beledigingen te vermijden; geen seksuele of pornografische connotatie te hebben; niet te lijken op een geregistreerd handelsmerk of dit te imiteren; geen verwijzing te bevatten naar een verdovend middel of een ander product of voorwerp dat wettelijk verboden is; niet te lijken op de namen van personen die door een auteur online gecreëerd zijn of deze te imiteren; en niet te lijken op een ander Lid of dit te imiteren.

Wij herinneren u eraan dat de sancties op grond van toepasselijk recht gelden voor iemand die een valse verklaring aflegt namens zichzelf of namens een ander.

7. Contact met het Lokale Reisbureau

Om contact te leggen met een Lokaal Reisbureau teneinde uw reis te plannen, dient u volgens de onderstaande volgorde te werk te gaan:

1 – Kies een bestemming

2 – Omschrijf de reizigers en uw reiswensen

3 – Vermeld uw verwachtingen ten aanzien van de accommodatie, activiteiten en reistempo

4 – Verstrek persoonsgegevens zodat uw gekozen Lokale Reisbureau contact met u kan opnemen

5 – Ontvang een e-mail waarin de verzending van uw aanvraagformulier bevestigd wordt

6 – Ontvang een op maat gemaakt reisvoorstel rechtstreeks van het geselecteerde Lokale Reisbureau.

Afhankelijk van de informatie die u hebt verstrekt, wordt door Evaneos een passend Lokaal Reisbureau gepresenteerd

8. Uw aansprakelijkheid

a. Persoonlijke aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website, Mobiele Applicaties en Diensten

·         U mag de Website, Mobiele Applicaties en Diensten uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken.

·         Als Gebruiker van de Website erkent u dat u verbinding maakt met de aangeboden diensten en deze gebruikt voor eigen risico. Behoudens het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wijzen wij alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade af (vermogensschade, inkomstenderving, wisselkoersverliezen) die u of een derde lijdt om welke reden dan ook, ongeacht of deze voortvloeit uit uw verbinding met de Website of Mobiele Applicaties of uit uw onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot of verbinding te maken met de Website, of uit de functionele of disfunctionele status van de Website of Mobiele Applicaties.

·         Dit betreft met name schade voortvloeiende uit onjuiste Content, fouten, trage of onderbroken doorgifte, het verlies, de verdwijning of wijziging van gegevens, virussen van welke aard dan ook, binnendringing door derden en meer in het algemeen schade voortvloeiende uit de toegankelijkheid of ontoegankelijkheid van de Website.

b. Uw aansprakelijkheid in verband met door het Lokale Reisbureau verleende reisdiensten

·         De overeenkomst voor reisdiensten wordt exclusief aangegaan door twee partijen, namelijk u en het Lokale Reisbureau.

·         Lokale Reisbureaus aanvaarden verantwoordelijkheid voor de diensten die zij aanbieden en voor hun keuze van dienstverleners.

·         In dit opzicht dient u de algemene verkoopvoorwaarden van elk Lokaal Reisbureau te aanvaarden die van kracht worden op het moment van uw aanvaarding van het reisvoorstel en/of wanneer u de aanbetaling doet.

·         U verbindt zich er hierbij toe de regels te respecteren en zich te houden aan de regels van de reisagent of een andere vertegenwoordiger van het Lokale Reisbureau.

·         Deze regels worden verstrekt om ervoor te zorgen dat de geplande reis op de beoogde wijze en veilig plaatsvindt.

·         De lokale reisagent is niet aansprakelijk voor activiteiten die u ontplooit buiten het kader van het reisschema.

c. Uw aansprakelijkheid met betrekking tot virussen

Wij vragen u om te controleren of alle bestanden die verzonden worden of die op de Website en Mobiele Applicaties geregistreerd worden vrij van virussen zijn. U dient geen bestanden te registreren of te verzenden die virussen of programma's bevatten die zorgen voor verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens. U wordt volledig aansprakelijk gehouden indien deze voorwaarde geschonden wordt.

d. Uw aansprakelijkheid met betrekking tot ondersteuning/verzekering

Het is raadzaam om ten aanzien van uw beoogde reis indien u naar het buitenland gaat een verzekering af te sluiten met een dekking voor personenbijstand en de vergoeding van medische kosten, ongevallenverzekering, dekking voor repatriëring, bagageverzekering, annuleringsverzekering en dekking voor juridische aansprakelijkheid. Het is uw verantwoordelijkheid om uw verzekeringsdekking te controleren en, indien noodzakelijk, een verzekering af te sluiten bij uw verzekeraar. Informatie over reisverzekeringen staat vermeld onder reisverzekeringsinformatie.

e. Uw aansprakelijkheid met betrekking tot uw communicaties

U erkent dat u (en niet Evaneos) volledig aansprakelijk bent voor alle elektronische informatie en content (waaronder begrepen Ledencontent) die u uploadt naar de Website en/of Mobiele Applicaties en u erkent dat Evaneos hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor is. U erkent dat u de Diensten zult en dient te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

9.     De rol van Evaneos bij de keuze van Lokale Reisbureaus

Evaneos heeft Lokale Reisbureaus geselecteerd die experts zijn in de organisatie van consumentenreizen en die de in hun land van vestiging benodigde machtigingen en verzekeringsstatus bezitten.

Een Lokaal Reisbureau dient aan een aantal zeer strenge kwaliteitseisen te voldoen als partner van Evaneos. Onze selectiecriteria staan omschreven op de Website. Tevens verbindt elk Lokaal Reisbureau zich ertoe een aantal verplichtingen na te zullen komen ten aanzien van onze Leden conform de hieronder vermelde voorwaarden.

Evaneos verleent een dienst waarbij Leden in contact worden gebracht met Lokale Reisbureaus. Wij brengen u geen kosten in rekening voor onze Dienst en voegen geen nadere kosten toe aan de offerte van de Lokale Reisbureaus. Onze vergoeding bestaat uit de provisie die de Lokale Reisbureaus aan ons betalen. De betaalde bedragen hebben geen invloed op de vermeldingen van Lokale Reisbureaus op de Website of op de keuze voor Lokale Reisbureaus die aan Leden worden voorgesteld wanneer zij via de Website of Mobiele Applicaties een aanvraag indienen voor een reisvoorstel.

10. Aansprakelijkheid van Lokale Reisbureaus

Om partner van Evaneos te worden en diensten aan te bieden via de Website, dient het Lokale Reisbureau een aantal verplichtingen na te komen ten aanzien van Leden, waaronder begrepen:

·      Binnen 48 uur na een aanvraag dient een reisvoorstel aan u te worden verstuurd of persoonlijk contact met u te worden opgenomen;

·      Prijzen dienen op een “rechtstreekse” basis, d.w.z. de prijzen die beschikbaar zijn voor klanten ter plaatse, te worden aangeboden;

·      Uitsluitend het e-mailadres en de telefoonnummers die door het platform van Evaneos verstrekt worden, dienen gebruikt te worden voor de communicatie met u;

·      Alle diensten die in het reisprogramma genoemd worden, dienen door het Lokale Reisbureau aan u verleend te worden;

·      Evaneos dient per e-mail duidelijk op de hoogte te worden gesteld zodra de bevestiging van uw verzoek ontvangen is;

·      Evaneos dient op de hoogte te worden gesteld wanneer de lokale vertegenwoordiger gedurende een bepaalde tijd afwezig is (ongeacht of dit om een lange of korte tijd gaat) en niet in staat is om te reageren;

·      Alle redelijke inspanningen dienen te worden betracht om service van het hoogste niveau te garanderen;

·      Bij problemen dient al het mogelijke gedaan te worden om alternatieve oplossingen te vinden;

·      U dient op de hoogte gesteld te worden van de verkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden van het Lokale Reisbureau voordat een reservering bevestigd wordt; en

·      Alle verzekeringen en toestemmingen die op grond van de regelgeving van kracht zijn in het land van vestiging dienen geregeld te zijn en op verzoek van het Lid dient hier bewijs van overlegd te worden.

Tijdens het reizen verbindt u zich ertoe de aanwijzingen van de reisagent of een andere vertegenwoordiger van het Lokale Reisbureau op te volgen. Het doel van deze aanwijzingen is ervoor te zorgen dat het reisschema onder de beste omstandigheden wordt uitgevoerd terwijl tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de veiligheid geleverd wordt.

Het Lokale Reisbureau wordt niet aansprakelijk gehouden voor activiteiten die een Lid ontplooit buiten het kader van het reisschema.

Het Lokale Reisbureau is jegens u aansprakelijk als bemiddelaar tussen u en de verschillende dienstverleners (luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoerders, restaurants, schepen, etc.) die zij geselecteerd heeft als onderdeel van uw reisschema.

Zoals echter vermeld staat in de algemene voorwaarden van het Reisbureau, die u aanvaardt bij aanvaarding van uw reisvoorstel, kan het Reisbureau niet aansprakelijk gehouden worden voor het volgende:

·      Verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen, veroorzaakt door vergeetachtigheid of anderszins;

·      Diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen die plaatsvindt in hotels;

·      Schadelijke gevolgen van een overmachtsituatie (ongunstige weersomstandigheden, natuurrampen, politieke instabiliteit, staking of soortgelijke omstandigheden);

·      Schade als gevolg van het handelen van andere passagiers of reizigers;

·      Gevolgen van vertraging, belemmeringen of annulering van vliegreizen;

·      Gevolgen van wijzigingen in tijdschema's of luchthavens;

·      Gevolgen van vertraging of belemmeringen bij vervoer over land;

·      Gevolgen van vertragingen, belemmeringen of annuleringen bij vervoer per spoor;

·      Het niet volgen van tijdschema's door uw eigen handelen of nalaten.

11. Informatie over de voorwaarden voor annulering van door het Lokale Reisbureau verleende diensten en de voorwaarden voor restitutie

Voordat u een reservering maakt bij een Lokaal Reisbureau verbindt u zich ertoe de algemene verkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden ten aanzien van zijn diensten door te lezen en te aanvaarden.

a. Annulering

Een annulering dient per brief, fax of e-mail rechtstreeks te worden doorgegeven aan het Lokale Reisbureau op de wijze die vereist is op grond van zijn algemene voorwaarden. Het Lid kan annuleringskosten verschuldigd zijn ter hoogte van een bedrag dat afhankelijk is van het tijdstip van annulering en de voorwaarden van het Lokale Reisbureau die u dient te raadplegen.

Wij raden u aan om de annuleringsvoorwaarden, de (vooruit)betalingsvoorwaarden en de voorwaarden bij no-show zorgvuldig door te lezen en om alle betalingen te doen voor de met het Lokale Reisbureau afgesproken termijnen.

Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om zijn verzekeraar op de hoogte te stellen van een annulering voor de termijnen die zijn opgenomen in de annuleringsvoorwaarden en daarbij vast te stellen of het Lid annuleringskosten kan claimen. De annuleringsverzekeringspremie wordt nooit gerestitueerd. De voorwaarden van het Lokale Reisbureau zijn op u van toepassing. Annuleringskosten worden betaald van de aanbetaling die het Lid gedaan heeft bij de reservering via het Lokale Reisbureau.

b. Betaling

Reserveringen zijn van kracht zodra de aanbetaling ontvangen is.

De betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van het Lokale Reisbureau die u dient te raadplegen.

Elk Lokaal Reisbureau dient u op de hoogte te stellen van zijn voorwaarden en de bepalingen en betaalwijze die van toepassing zijn.

Reizigers betalen Lokale Reisbureaus via het beveiligde betalingsplatform van Evaneos. Hiervoor sturen Lokale Reisbureaus Leden een betaallink per e-mail zodra het reisvoorstel aanvaard is.

c. Wijzigingen

Tussen het moment waarop de prijsopgave opgesteld wordt en het moment waarop u deze aanvaardt kan de beschikbaarheid van accommodatie wijzigen. Bij een dergelijke wijziging wordt opnieuw uw instemming gevraagd met de veranderde situatie.

d. Niet-gebruikte Diensten

Indien een reis afgebroken of onderbroken wordt, waaronder begrepen indien van een dienst over land, per rivier, over zee of in de lucht niet volledig gebruikgemaakt wordt om welke reden dan ook, vindt er in geen enkel geval restitutie plaats door het Lokale Reisbureau.

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om een verzekering af te sluiten waaronder de kosten van niet-gebruikte reisdiensten geclaimd kunnen worden.

e. Garantie van Evaneos tegen verzuim van Lokaal Reisbureau

Evaneos is niet aansprakelijk voor de door Lokale Reisbureaus verleende diensten, noch wordt zij aansprakelijk gehouden voor hun verzuim indien zij onder bewind of onder curatele gesteld worden.

f. Klantenservice van Evaneos

Indien een verzuim van het Lokale Reisbureau het echter onmogelijk maakt om het geselecteerde reisschema uit te voeren, zal Evaneos medewerking verlenen door te trachten een alternatieve oplossing te vinden via een ander Lokaal Reisbureau.

In het kader van deze toezegging verbindt Evaneos zich ertoe ervoor te zorgen dat u geen vermogensschade lijdt in dit opzicht.

Evaneos streeft er derhalve naar om u schadevergoeding te betalen ter hoogte van het door u aan het in verzuim zijnde Lokale Reisbureau betaalde bedrag door dit bedrag aan u te restitueren indien er geen alternatief Lokaal Reisbureau is dat het door u betaalde reisschema kan uitvoeren of door een equivalent bedrag rechtstreeks te betalen aan het alternatieve Lokale Reisbureau dat uw reisschema uitvoert. Indien er een openstaand bedrag is voor reisdiensten dat geheel of gedeeltelijk onbetaald is, dient u het volledige bedrag aan het alternatieve Reisbureau te voldoen zonder dat Evaneos hier in dergelijke omstandigheden aansprakelijk voor is.

Bij een geschil met het lokale Reisbureau voor, tijdens of na uw reis staat de klantenservice van Evaneos tot uw beschikking om de kwestie te helpen oplossen. Zij is onder andere bereikbaar via: contact@evaneos.nl.

12. Aansprakelijkheid van Evaneos

Indien u een consument bent en wij ons niet houden aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze overtreding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of onze opzet of bewuste roekeloosheid, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het een voor de hand liggend gevolg van onze overtreding betreft of indien hiermee door u en ons op het moment van aanvang van uw gebruik van de Diensten rekening gehouden is.

Evaneos en/of derden kunnen niet aansprakelijk gehouden worden in verband met Content die online geplaatst is of met het gebruik daarvan, noch ten aanzien van enige rechtstreekse of indirecte benadeling of schade, ongeacht de aard of oorzaak daarvan, een en ander zonder beperking.

Benadeling of schade betekent:

·         Content van lasterlijke of controversiële aard, die pornografisch of xenofobisch is of die een grote groep mensen in brede zin kwetst;

·         Een onderbreking van een activiteit of een dienst;

·         Een onmogelijkheid om gebruik te maken van de voorgestelde resultaten;

·         Ontoereikendheid, tekortkoming of gebrekkigheid van de ter beschikking gestelde resultaten en inkomstenderving die zich daardoor voordoet.

·         Evaneos garandeert op geen enkele wijze de juistheid, toereikendheid en/of onpartijdigheid van Content en deze wordt “in de huidige staat” online geplaatst. Derhalve wijst Evaneos elke vorm van garantie af en doet zij geen uitspraken over de kwaliteit of geschiktheid van Content voor een bepaald doel.

13.  Beleid ten aanzien van de intrekking van Content

Evaneos kan te allen tijde, met of zonder voorafgaande kennisgeving, Content intrekken die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Indien u van mening bent dat Content nadelig is voor de vrijheid, respect voor personen, imago, reputatie, leidt tot inbreuk op auteursrechten en soortgelijke rechten, rechten op afbeeldingen of lasterlijk is, kunt u contact opnemen met Evaneos om te verzoeken dat dergelijke Content ingetrokken wordt.

Bij ontvangst van de melding verbindt Evaneos zich ertoe zo snel mogelijk een inschatting te zullen maken van de betwiste Content en de aangekaarte kwesties en om, na controle van de identiteit van de eisers, naar eigen goeddunken te oordelen of de desbetreffende Content ingetrokken dient te worden.

Wij raden u aan om de feiten zorgvuldig te beoordelen voordat u een bewering doet, aangezien u daar aansprakelijk voor gehouden wordt.

14. Annulering van Diensten, klachten

Wij behouden ons het recht voor om uw Account te allen tijde op te heffen indien u zich niet houdt aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien wij uw Account inderdaad opheffen, worden alle persoonsgegevens verwijderd die wij ten aanzien van u hebben.

Hoewel wij hiertoe niet verplicht zijn, behouden wij ons het recht voor om tijdige en eenzijdige controles uit te voeren, naar eigen goeddunken of op verzoek van derden, om te controleren of gebruikers alle bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden respecteren, waaronder begrepen de contractuele documenten die hierop een aanvulling en/of wijziging vormen. Wij behouden ons het recht voor om een Account op non-actief te stellen of op te heffen indien wij na een dergelijke controle ernstige overtredingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ontdekken.

Op voorwaarde dat u geen lopend reisvoorstel heeft bij een Lokaal Reisbureau, kunt u uw Account tevens volledig opheffen. Zodra uw laatste reis voltooid is, staat het u vrij om uw Account op te heffen.

15. Contact

Indien u vragen hebt omtrent de Diensten kunt u per e-mail contact opnemen met de Klantenservice via contact@evaneos.nl.

U kunt ons ook

·         per post bereiken op het onderstaande adres: Evaneos SA - Service clients – 27 rue de Mogador - 75009 Parijs; of

·         telefonisch op +31 (0) 20 808 4329

Indien u per e-mail of per post contact met ons opneemt, dient u een door u ondertekend verzoek om maatregelen, een kopie van uw identiteitsbewijs en van uw inloggegevens en wachtwoorden bij te voegen.

16. Auteursrecht en intellectuele eigendom van Evaneos

Evaneos is de eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten (waaronder met name begrepen auteursrecht, handelsmerken, databankenrechten en andere soortgelijke rechten waar dan ook ter wereld) die niet uitsluitend betrekking hebben op de structuur maar tevens op de content van de Website en Mobiele Applicaties (waaronder met name begrepen afbeeldingen, geluiden, video's, foto's, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal, instrumenten, software, documenten en alle overige gegevens).

Er worden geen rechten verleend voor het gebruik van of een licentie voor het gebruik van de Content van Evaneos tenzij dit nodig is om gebruik te maken van de Diensten conform deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of anderszins door middel van een voorafgaande schriftelijke afspraak met Evaneos.

Enig(e) reproductie, vertegenwoordiging, publicatie, doorgifte, gebruik of aanpassing, geheel of gedeeltelijk, van de Content van Evaneos zonder een dergelijke goedkeuring en/of machtiging is ten strengste verboden.

Dergelijke onrechtmatige of onwettige handelingen leiden tot de aansprakelijkheid van de pleger voor de gevolgen daarvan en kunnen leiden tot juridische procedures tegen de pleger(s) met name vanwege een inbreuk op rechten. De op de Website en Mobiele Applicaties getoonde handelsmerken, logo’s en merken van Evaneos en haar partners zijn geregistreerd. Een volledige of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken en/of logo’s zonder de uitdrukkelijke voorafgaande machtiging en goedkeuring van Evaneos is verboden.

Een onbevoegde reproductie van handelsmerken, logo's en onderscheidende tekens vormt een inbreuk waarvoor een strafrechtelijke sanctie geldt. Voor inbreukmakers gelden civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties en met name de sancties die zijn opgenomen in het van toepassing zijnde intellectuele-eigendomsrecht.

Evenzo is Evaneos een producent van databanken. Derhalve is het opvragen van gegevens uit en/of het hergebruik van een of meer databanken in de zin van het van toepassing zijnde intellectuele-eigendomsrecht verboden.

17.  Aansprakelijkheid als gevolg van de Content van Evaneos

Evaneos zal alle inspanningen betrachten om ervoor te zorgen dat de Website, Mobiele Applicaties en Content van Evaneos nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Evaneos kan de nauwkeurigheid, uitgebreidheid, beschikbaarheid en/of tijdigheid van de informatie en/of de Content van Evaneos die op de Website en/of Mobiele Applicaties verstrekt wordt niet garanderen.

Behoudens het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden Evaneos en/of haar partners niet aansprakelijk gesteld ten aanzien van het gebruik van de verstrekte informatie en/of Content en/of de instrumenten die op de Websites en Mobiele Applicaties van Evaneos beschikbaar worden gesteld.

18. Links naar andere websites, websites van derden.

De Website en Mobiele Applicaties kunnen links bevatten naar websites van derden. Voor uw gebruik van websites van dergelijke derden gelden de voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke websites van derden.

Websites van derden die links naar de Website en/of Mobiele Applicaties bevatten, zijn niet gepubliceerd door Evaneos en Evaneos kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar gelinkt wordt vanaf de Website en/of Mobiele Applicaties. Behoudens onverwijlde kennisgeving conform artikel 13 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verbindt Evaneos zich ertoe een link naar onwettige content onmiddellijk te verwijderen.

Derhalve en behoudens het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Evaneos op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van de Content, advertenties, producten, Diensten of enig ander instrument dat beschikbaar is op of voortkomt uit externe websites of bronnen. Evaneos kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke links.

Door uw Account te verbinden met een account op een platform van derden (zoals Facebook of Google) erkent u en gaat u akkoord met het door Evaneos verzamelen en verwerken, conform ons Geheimhoudingsbeleid, van persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven om deze met Evaneos te delen conform uw accountinstellingen op een dergelijk platform van derden.

19. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De content van de Website is ontwikkeld en wordt beheerd in overeenstemming met Frans recht. Op de Algemene Gebruiksvoorwaarden is Frans recht van toepassing.

Frans recht is van toepassing op zowel de grondbeginselen van het recht als de vastgestelde vormregels, en de content van de Website is uitsluitend ter beoordeling van de Franse rechter.

Indien u een consument bent, gelden de dwingendrechtelijke bepalingen van de wet van het land waar u woonachtig bent. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, waaronder begrepen het bovenstaande lid, tast uw rechten als consument aan om een beroep te doen op dergelijke dwingendrechtelijke bepalingen van plaatselijke wetgeving.

U en wij spreken af om uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Diensten voortvloeiende geschillen (waaronder begrepen contractuele en niet-contractuele geschillen of vorderingen) tussen u en ons voor te leggen aan de Franse rechter, die niet exclusief bevoegd is; u kunt tevens verhaal zoeken in Frankrijk of in de Lidstaat van de Europese Unie waar u woonachtig bent. Bij een geschil dat ontstaat tussen u en ons kunt u beslechting door mediation of een alternatieve vorm van geschillenbeslechting trachten te verkrijgen.

De Europese Commissie heeft een online platform voor u ter beschikking gesteld voor de beslechting van geschillen en u kunt hier toegang toe verkrijgen via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

20. Wijzigingen

Evaneos behoudt zich het recht voor om de Website, Mobiele Applicaties en Diensten van tijd tot tijd aan te passen naar eigen goeddunken en kan de toegang daartoe beperken. Door na een dergelijke kennisgeving of wijziging gebruik te maken van de Website en Mobiele Applicaties wordt u geacht de gemaakte wijzigingen te aanvaarden.

21.  Algemene bepalingen

Indien een deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op grond van toepasselijk recht ongeldig of buiten toepassing verklaard wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de hierboven vermelde uitsluitingen van garantie en de aansprakelijkheidsbeperkingen, worden de ongeldige of buiten toepassing verklaarde bepalingen vervangen door geldige en toepasselijke bepalingen die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benaderen terwijl de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Evaneos heeft het recht om haar rechten, taken en verplichtingen op grond van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te cederen, over te dragen, uit te besteden of te delegeren aan een derde. Een dergelijk recht geldt niet voor u.

Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden, heeft dit op geen enkele wijze invloed op de overige bepalingen. U en wij zullen te goeder trouw trachten om een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk dezelfde werking heeft als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zou hebben gehad.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar in de taal van de Website. Deze Website wordt regelmatig bijgewerkt.

22. Algemene voorwaarden kortingsvoucher:

Vakantiebeurs Utrecht & Vakantiesalon Brussel (Salon des Vacances) 2020

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van de kortingsvoucher die wordt aangeboden door Evaneos aan de winnaars van de Evaneos “reuktest” tijdens Vakantiebeurs (16 januari 2020 - 19 januari 2020) & Vakantiesalon Brussel (6 februari - 9 februari 2020).

Door gebruik te maken van de Evaneos kortingsvoucher, gaat u akkoord met deze voorwaarden:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de digitale kortingsvoucher die wordt aangeboden door evaneos.nl.
 • Het gaat om een kortingsbedrag van €500,00 bij een minimale besteding van €1.000,00.
 • De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingsvoucher is opgenomen. De kortingsvoucher is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 • De code van de kortingsvoucher uitgegeven door Evaneos kunt u gebruiken bij een minimale besteding vanaf €1.000,00 bij evaneos.nl.
 • De code van de kortingsvoucher kan alleen gebruikt worden bij de laatste stap van het betalingsprocess. Bij het ontvangen van de betalingslink van de lokale reisagent, kan de code worden ingevoerd, waarna de korting wordt verrekend met de totale som van de reis.
 • Voor deze kortingsvoucher geldt dat deze slechts eenmaal kan worden gebruikt.
 • Een kortingsvoucher is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of promoties.
 • Een kortingsvoucher kan niet worden gebruikt voor een reis waarvan de (totale) prijs onder de waarde van €1.000,00 ligt.
 • Bij om het even welke wijziging in de reservering vervalt het recht op de korting gegeven via de kortingsvoucher.
 • U kunt kortingsvoucher niet inwisselen voor geld. U kunt met een kortingsvoucher geen korting krijgen op andere producten dan waarvoor de betreffende zomeractie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingsvoucher is opgenomen.
 • De kortingsvoucher voor de winnaar van de Evaneos "reuktest” tijdens de Vakantiebeurs wordt op 31 januari 2020 tot en met 31 december 2020 verstrekt. De kortingsvoucher voor de winnaar van de Evaneos "reuktest” tijdens het Vakantiesalon Brussel wordt op 21 februari 2020 tot en met 31 december 2020 verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 • Het is niet toegestaan kortingsvoucher te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen ("forwarden").
 • U kunt de kortingsvoucher niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen worden geregistreerd en leiden ertoe dat het gebruik van de kortingsvoucher wordt ontzegd.
 • De kortingsvoucher is enkel te gebruiken op reserveringen bij Evaneos Nederland (www.evaneos.nl), en niet bij Evaneos reserveringen uit andere landen.
 • De geldigheid van de kortingsvoucher en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van Evaneos.
 • De reiziger kan aan het niet kunnen gebruiken van de kortingsvoucher nimmer rechten ontlenen en de klant kan een kortingsvoucher nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van een of meerdere reizen kan de kortingsvoucher niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden).
 • Wanneer fouten in de manier waarop het voordeel op de kortingsvoucher wordt toegekend of verrekend wordt aan het licht komen, waaronder eveneens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door de Evaneos niet gewenste effecten, is Evaneos gerechtigd, de werking van bepaalde kortingsvouchers op te schorten of de betreffende kortingsvoucher geheel in te trekken. In dat geval zullen de rechten van klanten die te goeder trouw gebruik willen maken van de betreffende kortingsvoucher naar eigen inzicht van Evaneos gehonoreerd of gecompenseerd worden.
 • Bij vermelding van een minimumbedrag, zijn de volgende bepalingen van toepassing: de totale som van de reis, het product of de service moet aan de grens van het minimumbedrag komen of overschreden worden.

Het inwisselen van uw code van de kortingsvoucher gaat als volgt:

a. Lees de e-mail of de webpagina waarin de code van de kortingsvoucher vermeld staat zorgvuldig door.

b. Vraag een reisvoorstel aan via www.evaneos.nl voor de door u gewenste bestemming.

c. Creëer een op maat gemaakte en unieke reis met behulp van de lokale reisagent, tot alles naar wens is.

d. Bij de boekingsbevestiging, krijgt u van de lokale reisagent een betalingslink toegestuurd.

e. Hier voert u de code van de kortingsvoucher exact in (cijfers, letters, streepjes).

f. Uw korting wordt verrekend met de totale som.

Heeft u een vraag of hulp nodig? Ga naar de rubriek “Veelgestelde vragen” op onze website.